Telerau ac Amodau

Telerau ac amodau

Croeso i Papa Gamblo!

Mae’r telerau ac amodau hyn yn amlinellu’r rheolau a’r rheoliadau ar gyfer defnyddio Gwefan Gamblo Papa, a geir yn https://gamblingpapa.com.

Trwy gyrchu’r wefan hon, cymerwn eich bod yn derbyn yr amodau a thelerau hyn. Peidiwch â pharhau i ddefnyddio Papa Gamblo os nad ydych yn cytuno i gymryd yr holl delerau ac amodau a nodir ar y dudalen hon.

Mae’r derminoleg ganlynol yn berthnasol i’r Telerau ac Amodau hyn, y Datganiad Preifatrwydd a’r Hysbysiad Ymwadiad a’r holl Gytundebau: mae “Cleient”, “Chi” ac “Eich” yn cyfeirio atoch chi, y person sy’n mewngofnodi ar y wefan hon ac yn cydymffurfio â thelerau ac amodau’r Cwmni. Mae “Y Cwmni”, “Ni ein Hunain”, “Ni”, “Ein” a’n “Ni”, yn cyfeirio at ein Cwmni. Mae “Plaid”, “Partïon”, neu “Ni”, yn cyfeirio at y Cleient a ninnau. Mae’r holl delerau’n cyfeirio at gynnig, derbyn ac ystyried taliad sy’n angenrheidiol i ymgymryd â’r broses o’n cymorth i’r Cleient yn y modd mwyaf priodol at y diben penodol o ddiwallu anghenion y Cleient mewn perthynas â darparu gwasanaethau datganedig y Cwmni, yn unol â ac yn ddarostyngedig i gyfraith gyffredinol yr Iseldiroedd. Mae unrhyw ddefnydd o’r derminoleg uchod neu eiriau eraill yn yr unigol, lluosog, cyfalafu a / neu ef neu hi, yn cael eu hystyried yn gyfnewidiol ac felly’n cyfeirio at yr un peth.

Cwcis

Rydym yn defnyddio’r defnydd o gwcis. Trwy gyrchu Papa Gamblo, cytunwyd i ddefnyddio cwcis yn unol â Pholisi Preifatrwydd Papa Gamblo.

Mae’r mwyafrif o wefannau rhyngweithiol yn defnyddio cwcis i adael inni adfer manylion y defnyddiwr ar gyfer pob ymweliad. Defnyddir cwcis gan ein gwefan i alluogi ymarferoldeb rhai meysydd i’w gwneud hi’n haws i bobl sy’n ymweld â’n gwefan. Efallai y bydd rhai o’n partneriaid cyswllt / hysbysebu hefyd yn defnyddio cwcis.
Trwydded

Oni nodir yn wahanol, mae Gambling Papa a / neu ei drwyddedwyr yn berchen ar yr hawliau eiddo deallusol ar gyfer yr holl ddeunydd ar Papa Gamblo. Cedwir pob hawl eiddo deallusol. Gallwch gyrchu hwn o Gambling Papa at eich defnydd personol eich hun yn ddarostyngedig i gyfyngiadau a osodir yn yr amodau a thelerau hyn.

Rhaid i chi beidio â:

 • Ailgyhoeddi deunydd o Gambling Papa
 • Gwerthu, rhentu neu is-drwyddedu o Gambling Papa
 • Atgynhyrchu, dyblygu neu gopïo deunydd o Gambling Papa
 • Ailddosbarthu cynnwys o Gambling Papa

Bydd y Cytundeb hwn yn cychwyn ar y dyddiad hwn. Crëwyd ein Telerau ac Amodau gyda chymorth y Generadur Telerau ac Amodau a’r Generadur Polisi Preifatrwydd .

Mae rhannau o’r wefan hon yn cynnig cyfle i ddefnyddwyr bostio a chyfnewid barn a gwybodaeth mewn rhai rhannau o’r wefan. Nid yw Gambling Papa yn hidlo, golygu, cyhoeddi nac adolygu Sylwadau cyn eu presenoldeb ar y wefan. Nid yw’r sylwadau’n adlewyrchu barn a barn Gambling Papa, ei asiantau a / neu gysylltiadau. Mae’r sylwadau’n adlewyrchu barn a barn yr unigolyn sy’n postio ei farn a’i farn. I’r graddau a ganiateir gan y deddfau cymwys, ni fydd Gamblo Papa yn atebol am y Sylwadau nac am unrhyw atebolrwydd, iawndal neu dreuliau a achosir a / neu a ddioddefwyd o ganlyniad i unrhyw ddefnydd a / neu bostio a / neu ymddangosiad y Sylwadau ar y wefan hon.

Mae Gamblo Papa yn cadw’r hawl i fonitro’r holl Sylwadau ac i gael gwared ar unrhyw Sylwadau y gellir eu hystyried yn amhriodol, yn dramgwyddus neu’n achosi torri’r Telerau ac Amodau hyn.

Rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli hynny:

 • Mae gennych hawl i bostio’r Sylwadau ar ein gwefan ac mae gennych yr holl drwyddedau a chydsyniadau angenrheidiol i wneud hynny;
 • Nid yw’r Sylwadau’n goresgyn unrhyw hawl eiddo deallusol, gan gynnwys heb gyfyngiad hawlfraint, patent neu nod masnach unrhyw drydydd parti;
 • Nid yw’r Sylwadau’n cynnwys unrhyw ddeunydd difenwol, enllibus, sarhaus, anweddus neu anghyfreithlon fel arall sy’n oresgyn preifatrwydd
 • Ni fydd y Sylwadau’n cael eu defnyddio i geisio na hyrwyddo busnes neu arfer neu gyflwyno gweithgareddau masnachol neu weithgaredd anghyfreithlon.

Rydych chi trwy hyn yn rhoi trwydded anghyfyngedig i Gambling Papa i ddefnyddio, atgynhyrchu, golygu ac awdurdodi eraill i ddefnyddio, atgynhyrchu a golygu unrhyw un o’ch Sylwadau ar unrhyw ffurf, fformat neu gyfrwng.

Hyperlinio i’n Cynnwys

Gall y sefydliadau canlynol gysylltu â’n Gwefan heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw:

 • Asiantaethau’r llywodraeth;
 • Peiriannau chwilio;
 • Sefydliadau newyddion;
 • Gall dosbarthwyr cyfeirlyfrau ar-lein gysylltu â’n Gwefan yn yr un modd ag y maent yn hypergysylltu â Gwefannau busnesau rhestredig eraill; a
 • Busnesau Achrededig ar draws y system ac eithrio deisyfu sefydliadau dielw, canolfannau siopa elusennol, a grwpiau codi arian elusennol nad ydynt efallai’n hypergysylltu â’n Gwefan.
 • .

Gall y sefydliadau hyn gysylltu â’n tudalen gartref, â chyhoeddiadau neu â gwybodaeth arall ar y Wefan cyn belled nad yw’r ddolen: (a) yn dwyllodrus mewn unrhyw ffordd; (b) nad yw’n awgrymu ar gam noddi, cymeradwyo neu gymeradwyo’r parti cysylltu a’i gynhyrchion a / neu wasanaethau; ac (c) yn cyd-fynd â chyd-destun gwefan y parti cysylltu.

Efallai y byddwn yn ystyried ac yn cymeradwyo ceisiadau cyswllt eraill gan y mathau canlynol o sefydliadau:

 • ffynonellau gwybodaeth defnyddwyr a / neu fusnes a elwir yn gyffredin;
 • safleoedd cymunedol dot.com;
 • cymdeithasau neu grwpiau eraill sy’n cynrychioli elusennau;
 • dosbarthwyr cyfeirlyfr ar-lein;
 • pyrth rhyngrwyd;
 • cwmnïau cyfrifyddu, y gyfraith ac ymgynghori; a
 • sefydliadau addysgol a chymdeithasau masnach.

Byddwn yn cymeradwyo ceisiadau cyswllt gan y sefydliadau hyn os penderfynwn: (a) na fyddai’r cyswllt yn gwneud inni edrych yn anffafriol ar ein hunain nac ar ein busnesau achrededig; (b) nad oes gan y sefydliad unrhyw gofnodion negyddol gyda ni; (c) mae’r budd i ni o welededd yr hyperddolen yn gwneud iawn am absenoldeb Papa Gamblo; ac (ch) mae’r cyswllt yng nghyd-destun gwybodaeth gyffredinol am adnoddau.

Gall y sefydliadau hyn gysylltu â’n tudalen gartref cyhyd â bod y ddolen: (a) ddim yn dwyllodrus mewn unrhyw ffordd; (b) nad yw’n awgrymu ar gam nawdd, ardystiad neu gymeradwyaeth y parti cysylltu a’i gynhyrchion neu wasanaethau; ac (c) yn cyd-fynd â chyd-destun gwefan y parti cysylltu.

Os ydych chi’n un o’r sefydliadau a restrir ym mharagraff 2 uchod ac â diddordeb mewn cysylltu â’n gwefan, rhaid i chi ein hysbysu trwy anfon e-bost at Gambling Papa. Cofiwch gynnwys eich enw, enw’ch sefydliad, gwybodaeth gyswllt yn ogystal ag URL eich gwefan, rhestr o unrhyw URLau rydych chi’n bwriadu cysylltu â nhw i’n Gwefan, a rhestr o’r URLau ar ein gwefan yr hoffech chi wneud hynny dolen. Arhoswch 2-3 wythnos am ymateb.

Gall sefydliadau cymeradwy hypergysylltu â’n Gwefan fel a ganlyn:

 • Trwy ddefnyddio ein henw corfforaethol; neu
 • Trwy ddefnyddio’r lleolwr adnoddau unffurf sy’n gysylltiedig â; neu
 • Mae defnyddio unrhyw ddisgrifiad arall o’n Gwefan yn gysylltiedig ag ef sy’n gwneud synnwyr yng nghyd-destun a fformat y cynnwys ar wefan y parti sy’n cysylltu.
 • .

Ni chaniateir defnyddio logo Gambling Papa na gwaith celf arall ar gyfer cysylltu absennol cytundeb trwydded nod masnach.

iFrames

Heb gymeradwyaeth ymlaen llaw a chaniatâd ysgrifenedig, ni chewch greu fframiau o amgylch ein Tudalennau Gwe sy’n newid cyflwyniad gweledol neu ymddangosiad ein Gwefan mewn unrhyw ffordd.

Atebolrwydd Cynnwys

Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw gynnwys sy’n ymddangos ar eich Gwefan. Rydych yn cytuno i’n hamddiffyn a’n hamddiffyn rhag pob hawliad sy’n codi ar eich Gwefan. Ni ddylai unrhyw gyswllt (au) ymddangos ar unrhyw Wefan y gellir ei dehongli fel un enllibus, anweddus neu droseddol, neu sy’n torri, fel arall yn torri, neu’n eirioli torri neu dorri unrhyw hawliau trydydd parti.

Eich preifatrwydd

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd

Cadw hawliau

Rydym yn cadw’r hawl i ofyn i chi gael gwared ar yr holl ddolenni neu unrhyw ddolen benodol i’n Gwefan. Rydych yn cymeradwyo dileu pob dolen i’n Gwefan ar gais. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i ddarparu ar gyfer y telerau ac amodau hyn ac mae’n bolisi cysylltu ar unrhyw adeg. Trwy gysylltu â’n Gwefan yn barhaus, rydych chi’n cytuno i fod yn rhwym i’r telerau ac amodau cysylltu hyn a’u dilyn.

Tynnu dolenni o’n gwefan

Os dewch chi o hyd i unrhyw ddolen ar ein Gwefan sy’n sarhaus am unrhyw reswm, mae croeso i chi gysylltu â ni a rhoi gwybod i ni unrhyw foment. Byddwn yn ystyried ceisiadau i gael gwared ar ddolenni ond nid oes rheidrwydd arnom i ymateb yn uniongyrchol i chi.

Nid ydym yn sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, nid ydym yn gwarantu ei chyflawnrwydd na’i chywirdeb; nid ydym ychwaith yn addo sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael neu fod y deunydd ar y wefan yn cael ei ddiweddaru.

Ymwadiad

I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, rydym yn eithrio’r holl sylwadau, gwarantau ac amodau sy’n ymwneud â’n gwefan a defnyddio’r wefan hon. Ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad hwn:

 • cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu’ch atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol;
 • cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu eich atebolrwydd am dwyll neu gamliwio twyllodrus;
 • cyfyngu unrhyw un o’n rhwymedigaethau chi neu’ch rhwymedigaethau mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol; neu
 • eithrio unrhyw un o’n rhwymedigaethau chi neu’ch rhwymedigaethau na chaniateir eu heithrio o dan y gyfraith berthnasol.

Mae’r cyfyngiadau a’r gwaharddiadau ar atebolrwydd a osodir yn yr Adran hon ac mewn mannau eraill yn yr ymwadiad hwn: (a) yn ddarostyngedig i’r paragraff blaenorol; a (b) llywodraethu pob rhwymedigaeth sy’n codi o dan yr ymwadiad, gan gynnwys rhwymedigaethau sy’n codi mewn contract, mewn camwedd ac am dorri dyletswydd statudol.

Cyn belled â bod y wefan a’r wybodaeth a’r gwasanaethau ar y wefan yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw natur.