Polisi preifatrwydd

Yn Gambling Papa, y gellir ei gyrraedd o https://gamblingpapa.com/, un o’n prif flaenoriaethau yw preifatrwydd ein hymwelwyr. Mae’r ddogfen Polisi Preifatrwydd hon yn cynnwys mathau o wybodaeth sy’n cael ei chasglu a’i chofnodi gan Gambling Papa a sut rydyn ni’n ei defnyddio.

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein Polisi Preifatrwydd, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni. Cynhyrchwyd ein Polisi Preifatrwydd gyda chymorth Generadur Polisi Preifatrwydd GDPR o GDPRPrivacyNotice.com

Rheoliad cyffredinol ar ddiogelu data (GDPR)

Rydym yn Rheolwr Data ar eich gwybodaeth.

Mae sail gyfreithiol Gamblo Papa ar gyfer casglu a defnyddio’r wybodaeth bersonol a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn dibynnu ar y Wybodaeth Bersonol a gasglwn a’r cyd-destun penodol yr ydym yn casglu’r wybodaeth ynddo:

  • Mae angen i Gamblo Papa gyflawni contract gyda chi
  • Rydych wedi rhoi caniatâd Gambling Papa i wneud hynny
  • Mae prosesu eich gwybodaeth bersonol er budd cyfreithlon Gamblo Papa
  • Mae angen i Papa Gamblo gydymffurfio â’r gyfraith

Dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn y bydd Papa Gamblo yn cadw’ch gwybodaeth bersonol. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio’ch gwybodaeth i’r graddau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, datrys anghydfodau, a gorfodi ein polisïau.

Os ydych chi’n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), mae gennych chi rai hawliau diogelu data. Os ydych chi am gael gwybod pa Wybodaeth Bersonol sydd gennym amdanoch chi ac os ydych chi am iddi gael ei dileu o’n systemau, cysylltwch â ni.

Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawliau diogelu data canlynol:

  • Yr hawl i gyrchu, diweddaru neu ddileu’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi
  • Yr hawl i gywiro.
  • Yr hawl i wrthwynebu.
  • Yr hawl i gyfyngu.
  • Yr hawl i gludadwyedd data
  • Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl

Ffeiliau log

Mae Papa Gamblo yn dilyn gweithdrefn safonol o ddefnyddio ffeiliau log. Mae’r ffeiliau hyn yn logio ymwelwyr pan fyddant yn ymweld â gwefannau. Mae pob cwmni cynnal yn gwneud hyn ac yn rhan o ddadansoddeg gwasanaethau cynnal. Mae’r wybodaeth a gesglir gan ffeiliau log yn cynnwys cyfeiriadau protocol rhyngrwyd (IP), math o borwr, Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), stamp dyddiad ac amser, tudalennau cyfeirio / gadael, ac o bosibl nifer y cliciau. Nid yw’r rhain yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol. Pwrpas y wybodaeth yw dadansoddi tueddiadau, gweinyddu’r wefan, olrhain symudiad defnyddwyr ar y wefan, a chasglu gwybodaeth ddemograffig.

Cwcis a bannau gwe

Fel unrhyw wefan arall, mae Gambling Papa yn defnyddio ‘cwcis’. Defnyddir y cwcis hyn i storio gwybodaeth gan gynnwys dewisiadau ymwelwyr, a’r tudalennau ar y wefan y cyrchodd yr ymwelydd neu yr ymwelwyd â hwy. Defnyddir y wybodaeth i wneud y gorau o brofiad y defnyddwyr trwy addasu cynnwys ein tudalen we yn seiliedig ar fath porwr ymwelwyr a / neu wybodaeth arall.

I gael gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis, darllenwch “Beth Yw Cwcis” .

Ein partneriaid hysbysebu

Efallai y bydd rhai o hysbysebwyr ar ein gwefan yn defnyddio cwcis a bannau gwe. Rhestrir ein partneriaid hysbysebu isod. Mae gan bob un o’n partneriaid hysbysebu eu Polisi Preifatrwydd eu hunain ar gyfer eu polisïau ar ddata defnyddwyr. I gael mynediad haws, gwnaethom hypergysylltu â’u Polisïau Preifatrwydd isod.

Polisïau preifatrwydd

Gallwch ymgynghori â’r rhestr hon i ddod o hyd i’r Polisi Preifatrwydd ar gyfer pob un o bartneriaid hysbysebu Gambling Papa.

Mae gweinyddwyr ad trydydd parti neu rwydweithiau ad yn defnyddio technolegau fel cwcis, JavaScript, neu Bannau Gwe sy’n cael eu defnyddio yn eu priod hysbysebion a dolenni sy’n ymddangos ar Gambling Papa, sy’n cael eu hanfon yn uniongyrchol i borwr defnyddwyr. Maent yn derbyn eich cyfeiriad IP yn awtomatig pan fydd hyn yn digwydd. Defnyddir y technolegau hyn i fesur effeithiolrwydd eu hymgyrchoedd hysbysebu a / neu i bersonoli’r cynnwys hysbysebu a welwch ar wefannau rydych chi’n ymweld â nhw.

Sylwch nad oes gan Gambling Papa fynediad at y cwcis hyn na rheolaeth arnynt sy’n cael eu defnyddio gan hysbysebwyr trydydd parti.

Polisïau preifatrwydd trydydd parti

Nid yw Polisi Preifatrwydd Gamblo Papa yn berthnasol i hysbysebwyr na gwefannau eraill. Felly, rydym yn eich cynghori i ymgynghori â Pholisïau Preifatrwydd priodol y gweinyddwyr ad trydydd parti hyn i gael gwybodaeth fanylach. Gall gynnwys eu harferion a’u cyfarwyddiadau ar sut i optio allan o rai opsiynau.

Gallwch ddewis analluogi cwcis trwy eich opsiynau porwr unigol. I wybod gwybodaeth fanylach am reoli cwcis gyda phorwyr gwe penodol, mae i’w gweld ar wefannau priodol y porwyr.

Gwybodaeth i blant

Rhan arall o’n blaenoriaeth yw ychwanegu amddiffyniad i blant wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd. Rydym yn annog rhieni a gwarcheidwaid i arsylwi, cymryd rhan mewn, a / neu fonitro ac arwain eu gweithgaredd ar-lein.

Nid yw Gambling Papa yn casglu unrhyw Wybodaeth Adnabod Bersonol yn fwriadol gan blant o dan 13 oed. Os credwch fod eich plentyn wedi darparu’r math hwn o wybodaeth ar ein gwefan, rydym yn eich annog yn gryf i gysylltu â ni ar unwaith a byddwn yn gwneud ein gorau glas i brydlon tynnu gwybodaeth o’r fath o’n cofnodion.

Polisi preifatrwydd ar-lein yn unig

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn berthnasol i’n gweithgareddau ar-lein yn unig ac mae’n ddilys i ymwelwyr â’n gwefan o ran y wybodaeth y gwnaethant ei rhannu a / neu ei chasglu yn Gambling Papa. Nid yw’r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw wybodaeth a gesglir oddi ar-lein neu trwy sianeli heblaw’r wefan hon.

Gofyn am ddileu data

Gallwch ofyn ar unrhyw adeg i’ch data gael ei lawrlwytho gennych chi neu gael ei ddileu, dim ond anfon e-bost atom yn contact@gamblingpapa.com

Cydsyniad

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi trwy hyn yn cydsynio â’n Polisi Preifatrwydd ac yn cytuno i’w delerau.