100% Hyd at $/€100 + 25% Arian yn ôl
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Pob gêm deliwr byw a slot
 • Rhaglen VIP gref ar gyfer rholeri uchel
 • Taliadau cyflym
100% hyd at $/€500
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, T&C yn berthnasol
 • Y casino gorau ar gyfer rholeri uchel
 • Gamblo terfyn uchel
 • Arian yn ôl anferth o 15% a hyrwyddiadau
100% Hyd at $/€4000
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • 5000+ slot, gemau hynafol yr Aifft, gemau byw, gemau bwrdd, gemau jacpot
 • Bonysau adneuo: 1af, 2il, 3ydd, bob dydd, penwythnos, pen-blwydd, dydd Gwener troelli am ddim
 • Llawer o ddulliau adneuo a thynnu'n ôl, talu allan yn gyflym
300% Hyd at $/€600 + 100 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Rhaglen bwynt-seiliedig Royal VIP ar gyfer rholeri uchel
 • Casino ar-lein aml-iaith, 40+ o ieithoedd
 • 5 bonws a hyrwyddiad gwahanol
100% Hyd at 0.1 BTC 10 ETH/ 10 BCH/ 25 LTC/ 2,500.000 DOGE/ 9000 USDT
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Cryptocurrency cyfeillgar
 • 3000+ o slotiau, delwyr byw, slotiau jacpot
 • Tunnell o fonysau

Canllaw a strategaethau pocer gorau

Kingdom Casino

Yn y pen draw, poker yw’r gêm gardiau fwyaf poblogaidd y tu mewn i’r mwyafrif o gasinos. Er ei fod ymhlith y gemau mwyaf newydd a ddyfeisiwyd, mae ganddo bresenoldeb ysgubol o hyd ar lwyfan y byd.

Os ydych chi o ddifrif am ei wneud yn fawr yn yr arena poker, yna bydd yn rhaid i chi wneud llawer o astudio cyn i chi eistedd i lawr i chwarae.

Fel arall, bydd eich cystadleuwyr yn sychu’r llawr diolch i’ch symudiadau anwybodus. Yn ffodus, gyda’r boi hwn, byddwch chi’n fwy na pharod am unrhyw beth rydych chi’n dod ar ei draws. Y ffordd honno, chi fydd yr un sy’n cerdded adref gyda’r wobr ar ddiwedd y dydd. Hynny yw, chi fydd y pencampwr teyrnasu nesaf.

Cyn i chi ddechrau

 • Dysgwch yr hanfodion: Rhaid i bawb ddechrau yn rhywle. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’n well dysgu’r pethau sylfaenol cyn i chi geisio ehangu ar y cysyniadau hynny. Fel arall, bydd yn llawer anoddach ichi gadw i fyny heb golli trywydd eich meddyliau.
 • Deall goddefgarwch risg: Mae chwaraewyr pocer cyn-filwyr yn gwybod pan fyddwch chi’n gwneud drama, eich bod chi’n derbyn lefel benodol o risg. Ni ddylai pob drama fod yn beryglus iawn. Fodd bynnag, heb risg, ni fyddwch byth yn ei wneud yn fawr. Felly, mae gwir broffesiynoldeb yn bodoli o fewn y rhai sy’n cymedroli dull goddefgar.
 • Ewch i mewn gyda disgwyliadau cywir: Wrth gwrs, mae’n hawdd paentio delwedd fawreddog o sut y byddwch chi’n ennill ar ôl eistedd i lawr wrth y bwrdd am y tro cyntaf. Er gwaethaf natur ddeniadol y breuddwydion hyn, mae’n well gosod disgwyliadau mwy realistig. Fel arall, efallai y cewch eich siomi llawer mwy nag yr hoffech chi fod.

Beth yw poker?

I ddechrau, bydd yn rhaid i ni egluro’r hyn a olygwn wrth y gair poker. Gan ei fod mor boblogaidd ledled y byd, mae tua miliwn o amrywiadau gwahanol o’r gêm gardiau. Mae bron pob un ohonynt yn rhannu rhai nodweddion cyffredin. Yn dal i fod, pan fyddwch chi’n eistedd i lawr wrth y bwrdd, gallai hyd yn oed gwahaniaeth bach fod yn newidiwr gêm. Felly, mae gwybod pa amrywiad sy’n cael ei chwarae wrth eich bwrdd yn wybodaeth hanfodol.

Sawl gwahanol arddull o gêm gardiau

Dros y blynyddoedd, mae mwy a mwy o ffurfiau ar y gêm wedi’u cyflwyno. Heddiw, o bell ffordd, y mwyaf poblogaidd fyddai Texas hold’em. Er na chafodd ei ddyfeisio yn Texas, yn sicr fe gadarnhaodd ei etifeddiaeth yn y wladwriaeth honno. Byth ers i’r twrnameintiau pocer byd-enwog gael eu cyflwyno gyntaf, nid oes unrhyw beth wedi bod yr un peth.

Chwaraeir yn nodweddiadol mewn casinos:
Y dyddiau hyn, mae pobl yn mynd i’w casino lleol i chwarae llaw gyflym y rhan fwyaf o’r amser. Heblaw, pan fyddwch chi’n chwarae ar-lein, mae’n anoddach o lawer ffugio’ch gwrthwynebwyr. Er, mae chwarae ar-lein yn llwyddo i fod yn llawer mwy cyfleus i’r mwyafrif o bobl

Fel rheol mae’n golygu gosod bet:
Yn yr un modd â gemau cardiau casino eraill neu casino ar-lein , byddwch yn gosod hynny os penderfynwch ymuno. Bydd y rheolau yn amrywio yn dibynnu ar ba amrywiad o’r gêm sy’n cael ei defnyddio. Y rhan fwyaf o’r amser, mae o leiaf un o’r chwaraewyr yn cael ei orfodi i roi bet ar ddechrau pob rownd. Mewn rhai achosion, rhaid i fwy nag un chwaraewr chwarae bet o’r fath. Byddai’n well petaech yn egluro gyda’r deliwr cyn ichi eistedd i lawr ynghylch pa reolau sy’n cael eu dilyn.

Hanes poker

Er ei fod ymhlith y gemau cardiau mwyaf adnabyddus, nid yw pawb yn gwybod hanes pocer i’r graddau eithaf. Mae’n ymddangos fel pe bai pobl yn llawn cysyniad modern y gêm. Fodd bynnag, i ni, mae cymaint o hud o fewn trysorau amser a adawyd ar ôl gan hanes y gêm.

Datblygwyd ar ddechrau’r 19eg ganrif:
Nid yw union darddiad y gêm yn hysbys yn union. Fodd bynnag, erbyn dechrau’r 19eg ganrif, fe’i chwaraewyd ar draws rhannau helaeth o gyfandir America. Ers yr amser hwnnw, dim ond gyda phob blwyddyn sy’n mynd heibio y mae’r poblogrwydd wedi parhau i gynyddu.

Sut i chwarae poker?

Wrth gwrs, gallem wehyddu disgwrs ar athroniaeth y gêm yn ddiddiwedd. Fodd bynnag, pe byddem yn dilyn llwybr o’r fath, yna sut fyddech chi’n dysgu sut i chwarae’r gêm? Felly, fe ddown yn iawn at galon y mater. Isod, fe welwch ganllaw cryno i’r gêm. Fel rydym wedi nodi o’r blaen, mae yna amrywiadau lluosog o poker. Felly, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio’r rheolau canlynol fel braslun yn unig. Mewn rhai achosion, efallai na fydd y rheolau hyn yn berthnasol i’r gêm dan sylw. Fodd bynnag, dylent fod yn gyflwyniad cyffredinol gwych.

Rheolau chwarae

 • Mae’r deliwr yn trin y cardiau bob tro: Ar gyfer pob gêm casino, bydd y deliwr yn rheoli’r cardiau trwy gydol pob rownd. Os ydych chi’n digwydd chwarae’r gêm gartref, yna mae pobl yn tueddu i gylchdroi sy’n chwarae yn y deliwr ar ôl pob tro. Felly, yn dibynnu ar ble rydych chi’n chwarae, gallai’r cam hwn edrych ychydig yn wahanol. Ta waeth, dylai’r gweddill fod bron yn union yr un fath.
 • Mae trefn betio yn cylchdroi trwy gydol y gêm: Y rhan fwyaf o’r amser, dim ond ychydig o bobl sy’n gorfod gosod betiau bob rownd. Bydd y bobl sy’n gorfod gosod betiau yn amrywio ar ôl pob llaw gyflawn. Yn y mwyafrif o gemau, rhaid i un o’r bobl osod gwely mwy na’r llall.
 • Ymdrinnir â chardiau yn glocwedd: Yn dilyn y lleoliad hwnnw, ymdrinnir â chardiau i bob chwaraewr. Fel arfer, bydd y cardiau’n cael eu rhoi i’r chwaraewyr un ar y tro wrth wynebu i lawr. Ar ôl i bob chwaraewr dderbyn cerdyn, bydd y deliwr yn rhoi ail un iddynt i fynd gydag ef.
 • Gorfodir rhai chwaraewyr i wneud bet: Ar ôl delio â’r holl gardiau, mae pobl yn cael cyfle i osod eu betiau. Weithiau, cewch eich gorfodi i roi bet. Os penderfynwch na fyddech chi’n hoffi gosod un, bydd yn rhaid i chi lawn eich llaw. Felly, eich dileu o’r rownd honno o chwarae.
 • Yn y rownd ganlynol, rhoddir mwy o gardiau ar y bwrdd: Rhoddir y cardiau yng nghanol y bwrdd ar ôl i bawb dderbyn eu llaw. Mae’r cardiau hyn yn penderfynu pa mor werthfawr fydd eich llaw yn y diwedd. Ar ôl gosod betiau, rhoddir cardiau ychwanegol i lawr ar y bwrdd hefyd.
 • Ar y pwynt hwn, gall pobl osod gwelyau ychwanegol neu blygu: Gallwch chi benderfynu a hoffech chi barhau â’r llaw. Os ydych chi’n credu bod siawns dda y gallwch chi ennill, yna fe allech chi hyd yn oed gynyddu maint eich bet. Felly, gorfodi chwaraewyr eraill i gyd-fynd â’ch bet neu syrthio eu llaw. Y naill ffordd neu’r llall, byddwch chi’n dileu’r gystadleuaeth neu’n cynyddu’r gronfa enillion.
 • Mae rownd arall o ddelio cardiau yn digwydd: Yn olaf, bydd y cardiau olaf yn cael eu rhoi ar y bwrdd i bawb eu gweld. Yn dibynnu ar yr amrywiad, efallai y cewch gyfle olaf i osod betiau. Fodd bynnag, ym mhob achos, byddwch chi’n gosod eich dwylo ar y bwrdd a’u cymharu â’r chwaraewyr eraill
 • Yn olaf, mae chwaraewyr yn dangos eu cardiau ac mae’r enillydd yn benderfynol:
  Yn dibynnu ar y cardiau yn eich llaw, byddwch chi’n ennill nifer penodol o bwyntiau yn ôl y rhai sydd eisoes ar y bwrdd. Os ydych chi’n llwyddo i oresgyn eich gwrthwynebwyr, yna byddwch chi’n casglu’r wobr gyfan yn y canol. Fodd bynnag, os ydych chi’n clymu â’ch gwrthwynebydd, bydd yn rhaid i chi rannu’r jacpot.

Beth yw siartiau strategaeth pocer?

Efallai y bydd yn ymddangos fel pe bai poker yn gêm gymharol gymhleth. Yn sicr, mae mwy nag ychydig o strategaeth yn gysylltiedig. Mae chwaraewyr arbenigol yn tueddu i dreulio blynyddoedd yn mireinio’u crefft nes eu bod yn barod i fynd i mewn i’r manteision. Serch hynny, gall llawer o’r un strategaethau hynny gael eu defnyddio gan ddefnyddwyr dibrofiad heb lawer o frwydr. Trwy ddefnyddio un o’r siartiau strategaeth canlynol, byddwch chi’n dileu’r dyfalu o’ch gêm. Trwy hynny, gallwch wneud pob galwad yn gwbl hyderus. Hefyd, mae’n tueddu i ddrysu’ch gwrthwynebwyr hefyd. Trwy ddangos cymhwysedd o’r fath iddynt, byddwch yn deillio aura dominyddol yn yr ardal.

Ennill dwylo:
Yn gyntaf, mae’r siart hon yn gymharol syml. Yn syml, mae’n rhestru beth allai gwerth pob llaw fod ym mhob achos. Trwy hynny, gallwch chi benderfynu yn gyflym pa mor debygol yw hi o ennill y llaw yn seiliedig ar y cardiau a chwarae. Mewn gwirionedd, byddwch yn lleihau’r amser y mae’n ei gymryd i chi ddod i benderfyniad. Fel arall, byddai’n rhaid i chi eistedd yno ac ystyried pob symudiad yn ddiddiwedd.

Dwylo cychwynnol gorau:
Dyma siart syml arall sy’n tueddu i fod yn boblogaidd ymhlith dechreuwyr. Gydag un ohonynt, gallwch chi benderfynu yn gyflym pa mor bwerus yw’ch safle cychwyn ar ddechrau eich tro. Os byddwch chi’n sylwi nad yw pethau’n edrych yn dda, yna gallwch chi feio’ch cardiau cyn i chi fuddsoddi gormod. Fel arall, mae’n hawdd aros i mewn am lawer hirach nag y dylech ei gael.

Odds o siartiau buddugol:
Yn olaf, hwn fydd y siart fwyaf cymhleth i ddechreuwyr ei dysgu. Gan fod cymaint o wybodaeth arno, byddwn yn ceisio crynodeb yn unig. Trwy edrych ar y siart, fe welwch beth yw’r siawns ganrannol i bob treiddiad ymddangos yn ystod y gêm. Pan welwch rywbeth anghyson, gallwch ddefnyddio’r siart i benderfynu beth fyddai’r cam gweithredu cywir ar gyfer yr amgylchiadau hynny. Felly, os ydych chi’n ei ddysgu’n drylwyr, mae ymhlith yr offer mwyaf defnyddiol sydd ar gael ar gyfer chwaraewyr pocer.

Canllaw poker i ddechreuwyr

Nid yw chwarae poker mor anodd ag y byddai’n rhaid i’r rhan fwyaf o bobl gredu. Mewn gwirionedd, nid yw’n cymryd yn hir i ddechreuwr feistroli’r hanfodion. Wedi hynny, gallant ddechrau canolbwyntio ar ychydig o’r pynciau mwy cymhleth i wella eu strategaethau. Trwy feithrin defosiwn dwys i’r grefft, byddwch chi’n dod i’r amlwg yn fuddugol yn amlach na pheidio. Er mwyn ei roi yn wahanol, fe allech chi fod yn frenin y bwrdd cyn belled â’ch bod chi’n rhoi’r gwaith i mewn.

Bluffs yw eich adnodd mwyaf pwerus:
Efallai, y cysyniad mwyaf camddeallus mewn poker fyddai’r bluff. Er bod y mwyafrif yn tueddu i’w weld fel arwydd dechreuwr, mae’n llawer mwy defnyddiol nag y maen nhw’n ei sylweddoli. Gyda bluff effeithiol, gallwch drawsnewid llaw sy’n colli yn ddrama fuddugol ar unwaith. Wrth gwrs, gan ei fod yn dechneg mor arloesol, nid yw’n rhywbeth y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei feistroli dros nos.

Gallwch chi ennill llaw er y byddai’r cardiau wedi colli:
Gadewch i ni ddweud eich bod wedi gosod bet eithaf mawr ar y bwrdd. Fodd bynnag, ar ôl y ddiadell, mae’n ymddangos bod yr ods wedi troi yn eich erbyn. Beth fyddai chwaraewr proffesiynol yn ei wneud pe bai’n cael ei hun dan y fath amgylchiadau? Wel, o’n safbwynt ni, mae’r ateb yn ymddangos yn eithaf amlwg. Yn lle colli’r betiau rydych chi eisoes wedi’u gosod, ceisiwch seiclo’ch gwrthwynebydd fel ei fod yn fforffedu’r ornest. Os byddwch chi’n llwyddiannus, byddwch chi’n ennill y llaw a’r jacpot. Hefyd, gallwch chi wneud hyn i gyd heb gael pâr o gardiau a fyddai wedi ennill.

Mae gwybod pryd i blygu yr un mor arwyddocaol:
Weithiau, mae ceisio glynu yn y gêm yn strategaeth sy’n colli ar y llaw arall. Er bod digon o weithwyr proffesiynol yn ymbellhau i fuddugoliaeth, fe wnaethant lwyddo hefyd i blygu bron cymaint o ddwylo cyn iddynt roi bet. Y cydbwysedd rhwng ymddygiad ymosodol ac amddiffyn sy’n diffinio chwarae meistrolgar yn wirioneddol.

Yn y pen draw, cystadleuaeth o bŵer ewyllys yw poker:
Gan y byddwch chi’n chwarae yn erbyn gwrthwynebwyr dynol eraill, mae’n tueddu i ddatganoli i ornest o rym ewyllys erbyn ei diwedd. Cyn belled â’ch bod yn cadw rheolaeth feistrolgar ar eich meddwl, byddwch yn llawer mwy tebygol o ddod allan o’r ymgysylltiad fel hyrwyddwr. Os yw hynny’n swnio’n apelio atoch chi, yna rydyn ni’n eich annog chi i feithrin eich pŵer meddyliol cyn gynted â phosib. I’r graddau yr ydych wedi ymrwymo i’r gêm, byddwch yn elwa o graffter meddyliol gwell.

Strategaethau betio poker

Gall gosod eich betiau yn strategol newid ods buddugol sy’n dod i’r amlwg. Tybiwch eich bod wedi bod yn cael noson anodd ar y cyfan. Ar y pwynt hwn, mae gan bobl ddau lwybr yn eu hwynebu.

Strategaethau Ceidwadol i gynnal presenoldeb yn y gêm:
Ar y naill law, fe allech chi geisio aros yn y gêm cyhyd â phosib. Yn nodweddiadol, byddwch chi’n ceisio cyfyngu maint y betiau rydych chi’n eu gosod. Hefyd, byddwch chi’n osgoi gosod betiau pryd bynnag y mae’n bosibl. Trwy hynny, gallwch chi chwarae am lawer hirach heb orfod datgelu eich hun i bron cymaint o risg. Gyda’r math hwn o strategaeth, mae poker yn dod yn gêm athreuliad yn gyflym.

Betiau ymosodol wedi’u gosod ar yr eiliad iawn i sicrhau buddugoliaeth:
Nawr, ar y llaw arall, fe allech chi gymryd agwedd sy’n hollol groes. Yn lle ceisio stondin am amser, byddwch chi’n gwnio am waed ar ddechrau pob tro. Trwy osod betiau sizable ar y bwrdd, byddwch chi’n gorfodi’ch gwrthwynebwyr i wneud symudiadau pendant. Cyn belled â bod y dwylo’n mynd o’ch plaid, gallwch chi ddileu pawb arall gyda chyflymder anhygoel.

Dulliau cytbwys sy’n gofyn am ychydig mwy o naws:
Wrth gwrs, mae gwir feistri’r gelf yn deall bod mwy i’r gêm hon na gwahaniaethau du-a-gwyn o’r fath. Mewn gwirionedd, mae’r chwaraewyr pocer mwyaf llwyddiannus bob yn ail rhwng y ddwy strategaeth flaenorol. Mewn rhai amgylchiadau, byddant mor ymosodol ag unrhyw un arall. Fodd bynnag, pan fydd yr amser yn iawn, maent yn symud i strategaeth gweithredu ceidwadol. Felly, maent yn manteisio ar eu mantais pan fydd yn bwerus. Yna, maen nhw’n lleihau eu hamlygiad risg ar ôl i’r llanw droi.

Sut i ennill yn poker?

Mae ennill pocer yn llawer haws nag y mae gyda llawer o gemau eraill yn y casino. Gan fod y rhan fwyaf o gemau casino yn dibynnu ar siawns, nid oes llawer y gallwch ei wneud i wella eich od. Gyda poker, ar y llaw arall, mae pethau’n wahanol iawn. Trwy ddysgu strategaethau effeithiol, byddwch yn gwneud y mwyaf o’ch cyfle wrth y bwrdd. Felly, bydd hynny’n llawer mwy tebygol ichi gerdded i ffwrdd fel enillydd unwaith y bydd popeth yn cael ei ddweud a’i wneud.

Tragwyddol eich gwrthwynebwyr:
O’n safbwynt ni, aros yn y gêm yn hirach na’ch gwrthwynebwyr yw’r nod mwyaf sylfaenol pan fyddwch chi’n chwarae poker. Pwy bynnag sydd ar ôl yn sefyll, yn y diwedd, fydd yr un sy’n gorfod hawlio’r wobr. Felly, fe allech chi ddod yn fuddugwr yn y pen draw heb ennill llawer o ddwylo. Os llwyddwch i ennill buddugoliaethau pendant, byddwch yn dal i orfodi’ch gwrthwynebwyr i ildio’r teitl.

Cadwch eich llygad ar y wobr:
Yn yr un modd ag arbenigeddau eraill, mae ffocws ymhlith y nodweddion pwysicaf i chi eu datblygu os ydych chi’n dyheu am fawredd. Trwy ganolbwyntio ar y dasg dan sylw, byddwch yn dileu gwallau a fyddai wedi ymddangos fel arall. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw pobl yn methu â chydnabod cyfle. Mewn gwirionedd, yn syml, ni wnaethant ei weld pan oedd yn amlwg. Mae’n hawdd anwybyddu siawns pan fyddwch chi’n tynnu sylw. Felly, bydd cadw meddwl clir yn rym titaniwm pan fydd y gêm yn cael ei chwarae.

Caniatáu i eiliadau emosiynol basio heb ddylanwadu ar eich penderfyniadau:
Ar ôl i chi ennill eich llaw fawr gyntaf, byddwch chi’n teimlo rhuthr o gyffro mor bwerus y gallai fod yn llethol. Mewn llawer o achosion, bydd dechreuwyr yn gadael i’r teimladau hynny ddominyddu eu synhwyrau. Yna, maen nhw’n dechrau gwneud gwallau diofal sy’n eu gorfodi ar yr amddiffynnol. Wedi eu gorlethu ag emosiwn, mae’r dechreuwyr hyn yn dechrau troelli i mewn i gylch o hunan-drechu.

Trwy reoli eich emosiynau, byddwch yn osgoi cwympo’n ysglyfaeth i’r un dynged â’r rhai o’r enghraifft uchod.

Deall beth yw polion y gêm ar hyn o bryd:
Yn y diwedd, mae poker yn troi o amgylch tebygolrwyddau ystadegol. Trwy gofio beth yw ods pob llaw, byddwch chi’n arfog gyda’r wybodaeth fwyaf gwerthfawr posib. Gan y byddwch chi’n deall addewidion pob drama, ni fydd unrhyw beth yn llithro heibio i chi yng nghanol cwmwl o ddryswch. Yn lle hynny, byddwch chi’n cyflawni trosedd effeithiol yn erbyn eich gwrthwynebwyr wrth iddyn nhw ystyried beth ddaw nesaf.

Awgrymiadau a thriciau poker

Cyn i ni adael, hoffem adael ychydig o gyngor i chi. Gyda nhw, byddwch chi’n cael mynediad at bantheon cudd o wybodaeth.

Yn y pen draw, o’n safbwynt ni, dyma’r pethau sy’n tueddu i wahanu dechreuwyr oddi wrth y rhai sy’n wirioneddol dalentog. Y rhan fwyaf o’r amser, nid yw na allwch fod mor dalentog â gweithiwr proffesiynol.

Yn syml, mae gan y gweithwyr proffesiynol ddealltwriaeth ddyfnach o lawer o’r pwnc. Gan nad yw meithrin dealltwriaeth yn broses dros nos, byddai’n well petaech yn dechrau cyn gynted â phosibl. Fel arall, byddwch chi’n sownd wrth geisio dal i fyny hyd yn oed wrth i eraill esgyn i’r lefel nesaf.

Ymgyfarwyddo â llif chwarae:
Yn gyntaf oll, mae cynefindra yn rhywbeth y gall pawb ei werthfawrogi pan fyddant yn drwchus o bethau. Yn ystod yr eiliadau hynny mae emosiynau’n tueddu i ddod yn fwyaf pwerus. Gallai ymdeimlad o gynefindra ddiarfogi sefyllfa a oedd fel arall yn anodd. Yna, fe welwch nad yw llywio i ddyfroedd tawelach yn gymaint o her. Pan mai chi yw’r un sy’n sefyll yn dawel yng nghanol y storm, rhoddir math pwerus o reolaeth i chi dros y llu o’ch cwmpas. Gyda’r pŵer hwnnw, byddwch chi’n gallu datblygu rheolaeth dros y dechneg ganlynol ymhellach.

Dysgu sut i ddylanwadu’n seicolegol ar eich gwrthwynebwyr:
Tybiwch eich bod wedi bod yn eistedd wrth y bwrdd am sawl awr ar y pwynt hwn. Nawr, rydych chi’n dechrau meddwl tybed sut y bydd pethau’n dod i ben. Ar y naill law, mae’n ymddangos eich bod chi a’ch gwrthwynebydd ar ddiwedd eich rhaffau. Yn dal i fod, nid yw’n ymddangos ei fod yn mynd yn ôl i lawr unrhyw bryd yn fuan. Beth fyddech chi’n ei wneud pe byddech chi’n cael eich hun yn yr esgidiau hynny? I ni, y ffordd fwyaf amlwg o weithredu fyddai mynd i mewn i ben ein gwrthwynebydd. Trwy hynny, gallwn ddechrau dyrannu eu gweithredoedd i’w diarfogi ymhellach. Yn y pen draw, os gallwn eu seiclo allan, gallem eu gorfodi i wneud camgymeriad. Yna, byddai cerdded i ffwrdd gyda’r jacpot yn ddibwys.

Gwella’ch disgyblaeth, felly ni fyddwch byth yn gwneud camgymeriadau:
Yn olaf, rydym yn awgrymu arfer disgyblaeth ym mhob rhan o fywyd. Sut rydych chi’n gwneud un peth fydd sut rydych chi’n gwneud unrhyw beth yn y diwedd. Trwy fyw gyda disgyblaeth, bydd chwarae gyda disgyblaeth yn dod yn ail natur.