Polisi cwcis

Beth yw cwcis?

Fel sy’n arferol gyda bron pob gwefan broffesiynol, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis, sy’n ffeiliau bach sy’n cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur, i wella’ch profiad. Mae’r dudalen hon yn disgrifio pa wybodaeth maen nhw’n ei chasglu, sut rydyn ni’n ei defnyddio a pham mae angen i ni storio’r cwcis hyn weithiau. Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch atal y cwcis hyn rhag cael eu storio ond gallai hyn israddio neu ‘dorri’ rhai elfennau o ymarferoldeb y wefan.

I gael gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis, darllenwch “Beth yw cwcis” . Daw gwybodaeth am gwcis o’r Polisi Cwcis hwn gan generadur y polisi preifatrwydd .

Sut rydyn ni’n defnyddio cwcis?

Rydym yn defnyddio cwcis am amryw o resymau y manylir arnynt isod. Yn anffodus yn y rhan fwyaf o achosion nid oes unrhyw opsiynau safonol diwydiant ar gyfer anablu cwcis heb analluogi’r swyddogaeth a’r nodweddion y maent yn eu hychwanegu at y wefan hon yn llwyr. Argymhellir eich bod yn gadael ar bob cwci os nad ydych yn siŵr a oes eu hangen arnoch ai peidio rhag ofn y cânt eu defnyddio i ddarparu gwasanaeth rydych chi’n ei ddefnyddio.

Analluogi cwcis

Gallwch atal gosod cwcis trwy addasu’r gosodiadau ar eich porwr (gweler Help eich porwr am sut i wneud hyn). Byddwch yn ymwybodol y bydd anablu cwcis yn effeithio ar ymarferoldeb y wefan hon a llawer o wefannau eraill yr ymwelwch â nhw. Bydd anablu cwcis fel arfer yn arwain at anablu ymarferoldeb a nodweddion penodol y wefan hon. Felly argymhellir na ddylech analluogi cwcis. Crëwyd y Polisi Cwcis hwn gyda chymorth y generadur polisi cwcis gan CookiePolicyGenerator.com .

Y Cwcis rydyn ni’n eu Gosod

 • Cwcis sy’n gysylltiedig â chyfrif: Os ydych chi’n creu cyfrif gyda ni yna byddwn yn defnyddio cwcis ar gyfer rheoli’r broses arwyddo a gweinyddiaeth gyffredinol. Bydd y cwcis hyn fel arfer yn cael eu dileu pan fyddwch yn allgofnodi ond mewn rhai achosion gallant aros wedi hynny i gofio eich dewisiadau safle wrth allgofnodi.
 • Cwcis cysylltiedig â mewngofnodi: Rydym yn defnyddio cwcis pan fyddwch wedi mewngofnodi fel y gallwn gofio’r ffaith hon. Mae hyn yn eich atal rhag gorfod mewngofnodi bob tro y byddwch chi’n ymweld â thudalen newydd. Yn nodweddiadol, caiff y cwcis hyn eu tynnu neu eu clirio pan fyddwch yn allgofnodi i sicrhau mai dim ond wrth fewngofnodi y gallwch gael mynediad at nodweddion ac ardaloedd cyfyngedig
 • Cwcis cysylltiedig â chylchlythyrau e-bost: Mae’r wefan hon yn cynnig gwasanaethau tanysgrifio cylchlythyr neu e-bost a gellir defnyddio cwcis i gofio a ydych chi eisoes wedi cofrestru ac a ddylech chi ddangos rhai hysbysiadau a allai fod yn ddilys i ddefnyddwyr tanysgrifiedig / heb eu tanysgrifio yn unig.
 • Cwcis sy’n gysylltiedig ag arolygon: O bryd i’w gilydd rydym yn cynnig arolygon defnyddwyr a holiaduron i roi mewnwelediadau diddorol, offer defnyddiol i chi, neu i ddeall ein sylfaen defnyddwyr yn fwy cywir. Efallai y bydd yr arolygon hyn yn defnyddio cwcis i gofio pwy sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn arolwg neu i roi canlyniadau cywir i chi ar ôl i chi newid tudalennau.
 • Cwcis sy’n gysylltiedig â ffurflenni: Pan fyddwch chi’n cyflwyno data trwy ffurflen fel y rhai a geir ar dudalennau cyswllt neu ffurflenni sylwadau gellir gosod cwcis i gofio’ch manylion defnyddiwr ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol.
 • Cwcis dewisiadau gwefan: Er mwyn rhoi profiad gwych i chi ar y wefan hon rydym yn darparu’r swyddogaeth i osod eich dewisiadau ar gyfer sut mae’r wefan hon yn rhedeg pan fyddwch chi’n ei defnyddio. Er mwyn cofio’ch dewisiadau mae angen i ni osod cwcis fel y gellir galw’r wybodaeth hon pryd bynnag y byddwch chi’n rhyngweithio â thudalen yn cael ei heffeithio gan eich dewisiadau.

Cwcis Trydydd Parti

Mewn rhai achosion arbennig rydym hefyd yn defnyddio cwcis a ddarperir gan drydydd partïon dibynadwy. Mae’r adran ganlynol yn nodi pa gwcis trydydd parti y gallech ddod ar eu traws trwy’r wefan hon.

 • Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics sy’n un o’r datrysiad dadansoddeg mwyaf eang ac ymddiried ynddo ar y we i’n helpu ni i ddeall sut rydych chi’n defnyddio’r wefan a ffyrdd y gallwn wella’ch profiad. Efallai y bydd y cwcis hyn yn olrhain pethau fel pa mor hir rydych chi’n ei dreulio ar y wefan a’r tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw er mwyn i ni allu parhau i gynhyrchu cynnwys deniadol. I gael mwy o wybodaeth am gwcis Google Analytics, gweler tudalen swyddogol Google Analytics.
 • .

 • Defnyddir dadansoddeg trydydd parti i olrhain a mesur defnydd o’r wefan hon fel y gallwn barhau i gynhyrchu cynnwys atyniadol. Efallai y bydd y cwcis hyn yn olrhain pethau fel pa mor hir rydych chi’n ei dreulio ar y wefan neu’r tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw sy’n ein helpu i ddeall sut y gallwn wella’r wefan i chi.
 • .

 • O bryd i’w gilydd rydym yn profi nodweddion newydd ac yn gwneud newidiadau cynnil i’r ffordd y mae’r wefan yn cael ei darparu. Pan fyddwn yn dal i brofi nodweddion newydd gellir defnyddio’r cwcis hyn i sicrhau eich bod yn derbyn profiad cyson tra ar y wefan wrth sicrhau ein bod yn deall pa optimeiddiadau y mae ein defnyddwyr yn eu gwerthfawrogi fwyaf.
 • Wrth i ni werthu cynhyrchion mae’n bwysig ein bod ni’n deall ystadegau am faint o’r ymwelwyr â’n gwefan sy’n prynu mewn gwirionedd ac o’r herwydd dyma’r math o ddata y bydd y cwcis hyn yn ei olrhain. Mae hyn yn bwysig i chi gan ei fod yn golygu y gallwn wneud rhagfynegiadau busnes yn gywir sy’n caniatáu inni fonitro ein costau hysbysebu a chynhyrchion i sicrhau’r pris gorau posibl.
 • .

 • Rydym yn defnyddio hysbysebion i wneud iawn am gostau rhedeg y wefan hon a darparu cyllid ar gyfer datblygiad pellach. Mae’r cwcis hysbysebu ymddygiadol a ddefnyddir gan y wefan hon wedi’u cynllunio i sicrhau ein bod yn darparu’r hysbysebion mwyaf perthnasol i chi lle bo hynny’n bosibl trwy olrhain eich diddordebau yn ddienw a chyflwyno pethau tebyg a allai fod o ddiddordeb.
 • Mae sawl partner yn hysbysebu ar ein rhan ac mae cwcis olrhain cysylltiedig yn caniatáu inni weld a yw ein cwsmeriaid wedi dod i’r wefan trwy un o’n gwefannau partner fel y gallwn eu credydu’n briodol a lle bo hynny’n berthnasol, caniatáu i’n partneriaid cyswllt ddarparu unrhyw fonws y gallant eich darparu ar gyfer prynu
 • Rydym hefyd yn defnyddio botymau cyfryngau cymdeithasol a / neu ategion ar y wefan hon sy’n eich galluogi i gysylltu â’ch rhwydwaith cymdeithasol mewn sawl ffordd. Er mwyn i’r rhain weithio’r gwefannau cyfryngau cymdeithasol canlynol gan gynnwys; {Rhestrwch y rhwydweithiau cymdeithasol y mae eu nodweddion rydych chi wedi’u hintegreiddio â’ch gwefan?: 12}, yn gosod cwcis trwy ein gwefan y gellir eu defnyddio i wella’ch proffil ar eu gwefan neu gyfrannu at y data sydd ganddyn nhw at wahanol ddibenion a amlinellir yn eu priod breifatrwydd. polisïau

Mwy o Wybodaeth

Gobeithio bod hynny wedi egluro pethau i chi ac fel y soniwyd yn flaenorol os oes rhywbeth nad ydych yn siŵr a oes ei angen arnoch ai peidio, mae fel arfer yn fwy diogel gadael cwcis wedi’u galluogi rhag ofn y bydd yn rhyngweithio ag un o’r nodweddion rydych chi’n eu defnyddio ar ein gwefan.

Fodd bynnag, os ydych chi’n dal i chwilio am ragor o wybodaeth yna gallwch gysylltu â ni trwy un o’n hoff ddulliau cyswllt: