Podmienky

Podmienky

Vitajte na stránkach Gambling Papa!

Tieto obchodné podmienky načrtávajú pravidlá a predpisy pre používanie webových stránok Gambling Papa, ktoré sa nachádzajú na adrese https://gamblingpapa.com.

Prístupom na túto webovú stránku predpokladáme, že prijímate tieto zmluvné podmienky. Ak naďalej nesúhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených na tejto stránke, Gambling Papa ďalej nepoužívajte.

Na tieto Podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody sa vzťahuje nasledujúca terminológia: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na vás, osoba sa prihlasuje na túto webovú stránku a je v súlade s podmienkami spoločnosti. „Spoločnosť“, „My sami“, „My“, „Náš“ a „My“ sa vzťahuje na našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „Nás“ označuje klienta aj nás samotných. Všetky podmienky sa týkajú ponuky, prijatia a zváženia platby potrebnej na uskutočnenie procesu našej pomoci klientovi tým najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb spoločnosti, v súlade s a podlieha platnému holandskému právu. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, veľkých písmen a / alebo on / ona je brané ako zameniteľné, a teda ako odkaz na to isté.

Súbory cookie

Používame cookies. Prístupom na stránku Gambling Papa ste súhlasili s používaním súborov cookie v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Gambling Papa.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, aby nám umožnila získať podrobnosti používateľa pri každej návšteve. Súbory cookie používa náš web, aby umožnil funkčnosť určitých oblastí a uľahčil tak ľuďom navštevujúcim náš web. Niektoré z našich pridružených / reklamných partnerov môžu tiež používať súbory cookie.

Licencia

Pokiaľ nie je uvedené inak, vlastní spoločnosť Gambling Papa a / alebo jej poskytovatelia licencií práva duševného vlastníctva na všetok materiál na serveri Gambling Papa. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. K tejto položke môžete získať prístup od spoločnosti Gambling Papa pre svoje osobné použitie v súlade s obmedzeniami stanovenými v týchto podmienkach.

Nesmiete:

 • Znova zverejnite materiál od Gambling Papa
 • Predávajte, prenajímajte alebo sublicencovajte materiál od spoločnosti Gambling Papa
 • Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál od spoločnosti Gambling Papa
 • Redistribuujte obsah od spoločnosti Gambling Papa

Táto dohoda sa začína dňom tejto zmluvy. Naše Podmienky boli vytvorené pomocou Generátora podmienok a Generátor pravidiel ochrany osobných údajov .

Časti tejto webovej stránky poskytujú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Gambling Papa nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje Komentáre pred ich prítomnosťou na webových stránkach. Komentáre neodrážajú názory a názory spoločnosti Gambling Papa, jej zástupcov a / alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá zverejní svoje názory a názory. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesie spoločnosť Gambling Papa zodpovednosť za Komentáre ani za zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a / alebo utrpené v dôsledku akéhokoľvek použitia a / alebo zverejnenia a / alebo vzhľadu Komentárov na tejto webovej stránke.

Spoločnosť Gambling Papa si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstraňovať všetky komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto podmienok.

Zaručujete a prehlasujete, že:

 • Máte oprávnenie zverejňovať Komentáre na našej webovej stránke a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
 • Komentáre nenarušujú žiadne práva duševného vlastníctva, okrem iného ani autorské práva, patenty alebo ochranné známky tretích strán;
 • Komentáre neobsahujú žiaden hanlivý, urážlivý, urážlivý, neprístojný alebo inak nezákonný materiál, ktorý predstavuje zásah do súkromia.
 • Komentáre sa nepoužijú na získanie alebo propagáciu obchodných alebo zvykových ani na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonných aktivít.

Týmto udeľujete spoločnosti Gambling Papa nevýhradnú licenciu na použitie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie ostatných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek podobe, formátoch alebo médiách.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • vládne agentúry;
 • vyhľadávače;
 • spravodajské organizácie;
 • Online distribútori adresárov môžu odkazovať na našu webovú stránku rovnakým spôsobom, ako vytvárajú hypertextový odkaz na webové stránky iných uvedených spoločností; a
 • Akreditované podniky v celom systéme okrem získavania neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych skupín zameraných na získavanie finančných prostriedkov, ktoré nesmú odkazovať na náš web.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie na webovej stránke, pokiaľ odkaz: (a) nie je nijako klamlivý; b) neznamená falošne sponzorstvo, schválenie alebo schválenie prepojujúcej strany a jej produktov a / alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránok odkazujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • bežne známe zdroje informácií o spotrebiteľoch a / alebo firmách;
 • komunitné stránky dot.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • online distribútori adresárov;
 • internetové portály;
 • účtovnícke, právne a konzultačné spoločnosti; a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Budeme schvaľovať žiadosti o prepojenie od týchto organizácií, ak sa rozhodneme, že: a) spojenie by nás neprinieslo nepriaznivý vzhľad pre nás samých alebo pre naše akreditované podniky; (b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás viditeľnosťou hypertextového odkazu kompenzuje absenciu Gambling Papa; a d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nijako neklame; b) neznamená falošne sponzorstvo, schválenie alebo schválenie prepojujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránok odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o odkaz na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu spoločnosti Gambling Papa. Uveďte svoje meno, názov svojej organizácie, kontaktné informácie a tiež adresu URL svojej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete vytvoriť odkaz na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré by ste chceli odkaz. Na odpoveď počkajte 2 – 3 týždne.

Schválené organizácie môžu odkazovať na náš web takto:

 • Používaním nášho názvu spoločnosti; alebo
 • pomocou jednotného vyhľadávača zdrojov, na ktorý je odkaz; alebo
 • Použitím akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky, ktorá je s týmto prepojená, má zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke prepojenej strany.

V prípade absencie licenčnej zmluvy na ochrannú známku nebude povolené žiadne použitie loga ani iných umeleckých diel od Gambling Papa.

iFrames

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného súhlasu nesmiete okolo našich webových stránok vytvárať rámce, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nenesieme zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý sa objaví na vašom webe. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť proti všetkým nárokom, ktoré na vašej webovej stránke stúpajú. Na žiadnej webovej stránke by sa nemali nachádzať žiadne odkazy, ktoré by mohli byť interpretované ako urážlivé, obscénne alebo kriminálne alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Vaše súkromie

Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov

Rezervácia práv

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo konkrétne odkazy na naše webové stránky. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na požiadanie. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek upraviť tieto zmluvné podmienky a pravidlá prepájania. Neustálym odkazom na našu webovú stránku vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní a budete sa riadiť týmito podmienkami a požiadavkami na prepojenie.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak nájdete na našom webe akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať nás. Zvážime žiadosti o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní alebo tak, alebo aby sme vám odpovedali priamo.

Nezaručujeme, že informácie na tomto webe sú správne, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť; Nesľubujeme ani to, že zabezpečíme, aby webová stránka zostala k dispozícii alebo aby boli materiály na nej aktualizované.

Zrieknutie sa zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vylúčení zodpovednosti nebude:

 • obmedzte alebo vylúčte našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie;
 • obmedzte alebo vylúčte našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
 • obmedziť ktorúkoľvek z našich alebo vašich záväzkov spôsobom, ktorý nie je povolený príslušnými zákonmi; alebo
 • vylúčte ktorékoľvek z našich alebo vašich záväzkov, ktoré podľa relevantných právnych predpisov nemožno vylúčiť.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti stanovené v tomto oddiele a inde v tomto vylúčení zodpovednosti: a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z vylúčenia zodpovednosti, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z priestupku a z dôvodu porušenia zákonnej povinnosti.

Pokiaľ sú webové stránky a informácie a služby na nich poskytované bezplatne, nebudeme zodpovední za akékoľvek straty alebo škody akejkoľvek povahy.